Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 

 

oraz

na profile na Facebook

 

Fundacja "Czas Kultury"

 

"Teatr13" Legionowo

 

 

 

 

 

          Sponsorzy

 

       zobacz więcej

 

 

         zobacz więcej

 

 

 

Statut Fundacji pod nazwą „Czas Kultury”

 

Fundacja pod nazwą "Czas Kultury" zwana w dalszej treści statutu "Fundacją", działa

na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203)

i ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

 

Statut Fundacji pod nazwą „Czas Kultury”

Tekst jednolity na dzień 08 stycznia 2015 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą “Czas Kultury” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 2

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i filie, na terenie kraju i poza jego granicami.
 4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art.4 ustawy z dz. 24 czerwca 2003r Dz. Ust. 96 poz. 873. zgodnie z celami Fundacji i Polską Klasyfikacją Działalności.
 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Legionowo.

§ 4

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Nazwa Fundacji brzmi “Czas Kultury”.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

 1. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

 1. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

 1. Celami Fundacji są:

                  a)      Działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji

                            i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie,

                           a także dorosłych artystów sceny i estrady.

                  b)      Pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej

                            i kulturowej.

                  c)      Inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej,

                           sportowej i oświatowej.

                  d)      Rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa.

                  e)      Rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej, oraz propagowanie aktywnego

                            wypoczynku i  rekreacji.

                   f)        Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych..

 

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

                   a)    Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych imprez   

                           kulturalnych, wszelkich kierunków edukacyjnych i artystycznych, w tym w 

                           szczególności: spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów artystycznych,

                           projektów edukacyjnych, wernisaży, wystaw, konkursów i festiwali w różnych

                           dziedzinach sztuki, oraz udział w imprezach promujących miasto  Legionowo

                   b)     Powołanie do życia i organizacja Festiwalu Filmowego “Legion-offowo”.

                   c)     Powołanie do życia teatru w Legionowie, oraz organizacja Festiwalu Teatralnego.

                   d)     Rozpowszechnianie sztuki filmowej poprzez produkcję i realizacje filmów,

                           oraz prowadzenie kina  studyjnego.

                   e)     Fundowanie stypendiów i doraźna pomoc finansowa i rzeczowa.

                           Promowanie młodych twórców, projektantów, literatów, artystów w kraju 

                            i za  granicą.

                   f)    Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej, w szkołach podstawowych,

                          gimnazjalnych i szkołach ponad gimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji

                          aktorskiej i scenicznej.

                   g)    Organizację i finansowanie, nieodpłatnych zajęć artystycznych i sportowych,

                          oraz wyposażenie udostępnionych pomieszczeń, w sprzęt niezbędny do ich

                          przeprowadzenia.

                   h)   Organizowanie i finansowanie kolonii, półkolonii, wycieczek, oraz imprez 

                          sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

                    i)   Prowadzenie działalności wydawniczej, w zakresie realizacji celów statutowych.

                    j)   Finansowanie i realizację inwestycji, polegających w szczególności na: budowie,

                         remontach, modernizacjach, rewitalizacji lub adaptacji obiektów, z przeznaczeniem

                         zgodnym z celami statutowymi Fundacji.

                     k)  Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami  

                          pozarządowymi.

§ 10

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

                                      

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi 3 000,- złotych (trzy tysiące złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji, na który składają się środki finansowe i ruchomości przekazane na własność Fundacji przez Fundatorów, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

                  a)      Darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe

                           i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby

                           fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

                   b)     Dotacji, datków i subwencji.

                   c)     Dochodów uzyskanych ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji charytatywnych

                           organizowanych przez Fundacje lub na jej rzecz.

                  d)      Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.

                  e)      Dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

                   f)      Dotacji z krajowych i zagranicznych programów pomocowych i projektów

                           wspierających.

§ 12

 1. Dochody, o których mowa w § 11 mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania

 

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 15

 1. Podstawowym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa Zarządu, Vice Prezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu, zaakceptowanych przez Fundatorów, a z chwilą ustanowienia przez Fundatorów Rady Fundacji, po akceptacji Rady Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.  
 4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Osoba przystępująca do Zarządu Fundacjiw trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Zarządzie Fundacji z dniem upływu   tej kadencji.
 1. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje ustanowiona przez Fundatorów Rada Fundacji, a w przypadku jej braku Fundatorzy, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
 2. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu i mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu, oraz mogą sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie.
 3. Fundatorom przysługuje prawo odwołania Zarządu, lub każdego z jego członków.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

                   a)     Upływu kadencji

                   b)     Odwołania,

                   c)     Pisemnej rezygnacji z członkostwa

                   d)     Śmierci członka Zarządu.

 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Vice Prezesa i Sekretarza Fundacji, zaakceptowanych przez Fundatorów, a z chwilą ustanowienia przez Fundatorów Rady Fundacji, po akceptacji Rady Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji stanowią Fundatorzy.
 3. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani  i nagradzani.
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

                   a)      Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.

                  b)      Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

                   c)      Ustalanie wielkości zatrudnienia, oraz wolontariuszy.

                  d)      Ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody

                           dla pracowników Fundacji, oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie                            umów cywilnoprawnych, a następnie przedkładanie ich do akceptacji przez        

                           Fundatorów, a z chwilą powołania Rady Fundacji, akceptacji przez Radę Fundacji.

                   e)     Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu

                            o założenia Fundatorów, a z chwilą jej powołania, uchwalone przez Radę Fundacji.

                    f)      Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego

                            sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą 

                            o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do akceptacji

                            przez Fundatorów, a z chwilą powołania, przez Radę Fundacji.

                   g)      Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami    

                            Fundacji, bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.

                   h)     Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem.

                     i)     Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia 

                           oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu.
 2. Funkcje kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes Zarządu Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność, bezwzględna większość jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.                                           

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 19

 1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, a do czasu powołania Rady Fundacji jej kompetencje posiadają Fundatorzy.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu przedstawiciel Fundatorów, oraz wybrane przez nich osoby fizyczne lub prawne.
 1. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 3. Członkowie Rady Fundacji:

                  a)     Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu 

                          Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

                          zatrudnienia.

                  b)      Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

                  c)      Za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach

                          członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

                  d)     Fundatorzy, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbiorą od kandydatów

                           oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt.. a i b

                           i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich     

                           oświadczenia,  Zarządowi Fundacji.

§ 20

 1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

 

§ 21

 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą:

                  a)      Upływu kadencji,

                  b)      Złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji,

                  c)      Odwołania.

                  d)      Śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

 1. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.

    § 22

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego

           i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub

            nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

 1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

                  a)      Powołanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji..

                  b)      Sprawowanie bieżącego nadzoru i, kontroli działalności Zarządu Fundacji.

                  c)      Uchwalenie budżetu i rocznych planów działalności statutowej Fundacji.

                  d)      Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji oraz 

                            zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium.

                  e)      Określenie struktury organizacyjnej i zasad ekonomicznych działalności Fundacji

                   f)      Podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Fundacji do innych organizacji

                            i stowarzyszeń społecznych i gospodarczych o celach zgodnych z celami Fundacji.

 

Rozdział VI. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

§ 23

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy a z chwilą jej powołania, Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,

 lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, a z chwila jej powołania, Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi.

 

Rozdział VIII. Zmiany Statutu

§ 25

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy, a z chwilą jej powołania, Rada Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają jednomyślnie.

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

§ 26

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 27

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Fundatorzy:

Adam Aksamit                                  Kinga Aksamit                                Mirosław Aksamit

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?