Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 

 

oraz

na profile na Facebook

 

Fundacja "Czas Kultury"

 

"Teatr13" Legionowo

 

 

 

 

 

          Sponsorzy

 

       zobacz więcej

 

 

         zobacz więcej

 

 

 

 

 

III Ogólnopolski Festiwal Teatralny

TEATRALIA 2017 LEGIONOWO

Regulamin

Rozdział I

§1

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja „Czas Kultury”, oraz „Teatr13” w Legionowie.

§2

Festiwal ma charakter otwarty i konkursowy. Zadaniem, którego będzie zaprezentowanie treści, wykorzystując dowolną formę przekazu scenicznego. Celami Festiwalu są:
- prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich,
- promocja twórczości teatralnej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań,
- nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów zespołów teatralnych,
- szukanie nowych form pracy teatralnej

§3

W Festiwalu biorą udział tylko grupy amatorskie, dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 10 lat. Zespoły profesjonalne mogą wystąpić w charakterze gościa.

§4

W Festiwalu mogą wziąć udział: teatry żywego planu, teatry ruchu, teatry piosenki, teatry tańca, teatry dramatyczne, itp.

§5

Zespoły przyjeżdżają na własny koszt, pod opieką instruktora, lub opiekuna grupy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

§ 6

Spektakle oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody i wyróżnienia.

§7

Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu, jest jednoznaczne z obecnością na całym Festiwalu, a także jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§8

Instytucja zgłaszająca pokrywa symboliczne koszty udziału zakwalifikowanych grup w wysokości 90 zł/os.

Adres: Fundacja „Czas Kultury”, 05-120 Legionowo, ul. Husarska 11/18

 Wpłata na konto: Millennium Bank: 62 1160 2202 0000 0001 8810 8296,

 z dopiskiem: TEATRALIA 2017 LEGIONOWO, do dnia 25 maja 2017 r.

 

Rozdział II

§1

By wziąć udział, należy wypełnić kartę zgłoszenia, nagrać spektakl na nośniku video i przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja „Czas Kultury”, 05-120 Legionowo, ul. Husarska 11/18, lub link, pocztą elektroniczną na adres: biuro@czas-kultury.pl

Należy również załączyć materiały informacyjno - reklamowe zespołu, (zdjęcia lub plakat). W terminie do 15 maja 2017 r.

§2

Kwalifikacji zespołów dokona Komisja powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanych rejestracji spektakli na nośniku video, lub linku do strony, w dowolnym formacie - (plan ogólny, bez zbliżeń i montażu),

§3

Zespoły zostaną poinformowane o decyzji Komisji do dnia 17.05.2017 roku.

 

§4

Naszą intencją jest, aby każdy z uczestników Festiwalu obejrzał wszystkie prezentacje teatralne. Kolejność występów ustala organizator.

§5

Szczegółowe informacji udziela koordynator: Adam Aksamit tel.: 733 182 499 

 

                                                                                   

Rozdział III

§1

Organizatorzy zapewniają scenę w sali widowiskowej Legionowskiego ratusza, szerokość - 10 m, głębokość – 5 m, (z możliwością ograniczenia przestrzeni), widownią na 260 miejsc oraz obsługę techniczną. Informacje o dodatkowych potrzebach technicznych należy zamieścić w karcie zgłoszenia.

                                                                                                               §2
Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych oprócz krzeseł i stolików.

 

                                                                                                               §3
Czas spektaklu max. 60 minut, łącznie z czasem montażu i demontażu scenografii.


                                                                                                                §4
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami, podczas prezentacji konkursowych i warsztatów, oraz spotkań integracyjnych w publikacjach dotyczących Festiwalu.

§5

Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych, lub prawa autorskiego, ponoszą wykonawcy zakwalifikowani do udziału w konkursie. Zgłaszający oświadczają, że dysponują prawami autorskimi do nadesłanych materiałów.

 

Rozdział IV

Nagrody i wyróżnienia

§1

JURY będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru i scenariusz
 • środki wyrazu artystycznego / słowo, ruch /
 • światło, dźwięk, scenografię, muzykę, reżyserię
 • ogólny wyraz artystyczny

§2

Przewidziane są nagrody indywidualne i grupowe:

 1.     Spektakl I, II i III nagroda.
 2.     Reżyseria
 3.     Aktorka pierwszoplanowa
 4.     Aktor pierwszoplanowy

Prócz wyżej wymienionych kategorii przyznane zostanie Grand Prix Festiwalu.

§3

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

 • Grand Prix - 1 600 zł.
 • I miejsce -    1 000 zł.
 • II miejsce -      800 zł
 • III miejsce -     600 zł.

Ogólna pula nagród finansowych wynosi 4 tys. zł.

§4

Nagrody finansowe zostaną przelane na konto jednostki patronującej w terminie 7 dni.

§5

Każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom, a każda grupa pamiątkową statuetkę 

§6

Jury zastrzega sobie prawo do możliwości zmian: przyznania nagród rzeczowych., dodania kategorii, oraz do przyznania nagrody specjalnej.

 

Rozdział V

§1

Każdy uczestnik otrzyma śniadanie, obiad i kolację, oraz możliwość noclegu – organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi w salach gimnastycznych, oraz  podwieczorek, kolacja /dzień pierwszy/. Śniadanie i obiad, kolacja / dzień drugi/. Śniadanie i obiad/ dzień trzeci/. Należy przywieźć własną pościel ew. koce, karimaty, śpiwory.

§2

Organizatorzy nie przewidują podziału zespołów na grupy wiekowe, natomiast jurorzy zwrócą szczególną uwagę, na dobór odpowiedniego repertuaru, oraz wartości artystyczne.

§3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione podczas Festiwalu.

§4

Wymagana jest obecność zespołów w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród – w innym wypadku nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

                                                                                                                 §5
Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu, oraz do wprowadzenia zmian w regulaminie, zawieszenia, odwołania, zmiany terminu i czasu trwania Festiwalu.

 

Legionowo 28.03.2017

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?